biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Przykłady tłumaczeń

Autorami artykułów są: dr Jolanta Sala, dr Halina Tańska.

Streszczenie: Procesy integracji w gospodarce sieciowej

Gospodarka sieciowa (w kontekście podmiotów gospodarczych, a nie ich komputerów) rozwija się dynamicznie i dlatego autorki przyjrzały się poszukiwaniom wybranych autorytetów w zakresie zmiany paradygmatów i podejść w ekonomii. Wyeksponowały znaczenie skuteczności firmy-integratora przedsiębiorstwa sieciowego. Podjęły próbę zgłębienia istoty transformacji w gospodarce sieciowej w kontekście dyfuzji wiedzy i luki wiedzy oraz modelu form interakcji personalnych i doskonałej konkurencji w szczególności. Skuteczność transakcji, współpracy i konkurencji uwarunkowały od integracji i koordynacji. Próbę identyfikacji procesów integracyjnych podporządkowały zasadom zmian ukierunkowanym od strategii do celów, od struktury do procesów oraz od systemów do ludzi.

Summary: Integration processes in network economy

Network economy (related to companies as opposed to computers) develops dynamically, therefore the authoresses watched the search of chosen authorities as for the change of paradigms and approaches in economy. Authoresses displayed the meaning of company-integrator effectiveness in network company. They attempted to find the essence of transformation in network economy related to the gap and diffusion of knowledge and the model of forms of personal interactions and perfect competition particularly. The effectiveness of transactions, collaborations and competition are indispensible for integration and coordination. The attempt to recognize the integration processes are subordinate to the rules of changes, directed from strategies to aims, from structure to processes and from systems to people.

***

Streszczenia/zakończenia prac magisterskich/licencjackich

Streszczenie: Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Artykuł podejmuje wybrane aspekty analizy weryfikującej potencjał realizacyjny strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie państwa. Pominięte zostały aspekty zakresu merytorycznego tej strategii oraz więzi strategicznej na poziomie Unii Europejskiej, natomiast wyeksponowane aspekty metodyczne. Według autorek istotny jest etap poszukiwania punktu odniesienia oraz cel zmierzający do poprawienia szeroko rozumianego potencjału realizacyjnego oraz zminimalizowania iluzoryczności i utopijności. Zasygnalizowane zostało znaczenie hierarchii poziomów epistemologicznych strategii oraz strategicznie zorientowanego rządzenia w kontekście struktury tego procesu i systemu pomiaru wyników.

Summary: Between the utopia and the reality of the development of informative society

The article presents the chosen aspects of analysis which verifies the realization potential of development strategy of informative society at the level of the whole country. The substantial aspects of this strategy were not included as well as the strategic bond at the European Union level. On the other hand, methodological aspects were underlined. According to the writers, the stage of looking for a view point is crucial as well as the aim of making the widely implied realization potential better and minimizing the delusion and utopianism. The significance of the hierarchy of the epistomological strategies levels and strategies aimed at ruling were signalized in the contexts of the structure of this process and the system of measuring the result.

***

Streszczenie: Instrumenty prawne i organizacyjne w zwalczaniu kłusownictwa rybackiego w działaniach straży rybackiej na obszarze Olsztyna

Przedmiotem poniższych rozważań jest problematyka zwalczania kłusownictwa rybackiego. Kłusownictwo rybackie stanowi poważny problem dla gospodarki wodnej. Policja, Państwowa Straż Rybacka oraz Społeczna Straż Rybacka codziennie toczy walkę z bezprawiem mającym miejsce nad jeziorami i rzekami. W wyniku wykonywania ich obowiązków określonych wprost w przepisach aktów prawnych istnieje szansa na uporanie się z wciąż narastającym problemem kłusownictwa.

W pracy omówione zostanie zjawisko zwalczania kłusownictwa rybackiego pod kątem przepisów prawnych wskazujących na sankcje grożące kłusownikom za ich czyny, a także pod kątem pracy służb powołanych do zmagania się z tym procederem.

Aby dokładnie przedstawić problem rozważania rozpoczną się od scharakteryzowania pojęcia jakim jest kłusownictwo rybackie. Następnie opisane zostaną narzędzia wykorzystywane do połowu cieszące się największą popularnością wśród kłusowników.

Po wprowadzeniu w temat i zaznajomieniu ze zjawiskiem, którego dotyczy praca w sposób syntetyczny przedstawione zostaną przepisy aktów prawnych, które wskazują jakiego typu zachowania w myśl ustawy są niedozwolone, a także jakie kary przewiduje ustawa za dopuszczenie się kłusownictwa.

W zmaganiu się z bezprawiem mającym miejsce nad wodami niezbędną rolę pełnią funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej. W pracy przedstawiona zostanie instytucja Państwowej Straży Rybackiej ich struktura, zadania oraz kompetencje.

Na przykładzie pracy strażników Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie ukazane zostanie jak często ludzie dopuszczają się czynów o charakterze kłusowniczym, a  ponadto przestawione zostaną efekty działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.

Summary: Organizational and legal instruments of Fishing Guard to fight against fishing poaching in Olsztyn area

The object of this study is the issue of fighting against the fishing poaching, which  is a serious problem for water management. The police, National Fisheries Guard and Voluntary Fisheries Guard every day fight against crime, taking place over lakes and rivers. As a result of carrying out their duties, there is a chance to deal with the growing problem of poaching.

This paper will discuss the phenomenon of fight against the fishing poaching, related penal regulations and the work of the services responsible for the struggle in that area.

In order to  present the problem precisely there will be characterizing of the fishing poaching and then  the tools which are the most popular among poachers.

After the introduction of the subject and getting familiar with the phenomenon, the work is about, there will be presented the regulations that indicate what type of behavior is not permitted and what are the legal sanctions for poaching.

The officers of National Fisheries Guard are very important, dealing with the violations of the law occurring over the waters. This paper will present to the institution of National Fisheries Guard, its structure, tasks and competencies. Using the example of the  work of the National Fisheries Guard in Olsztyn, the work will show how often people commit poaching crimes and also the effects of actions carried out by officers.