biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Oferta

Tłumaczenia

Oferujemy usługę tłumaczeń: dokumentów, umów, instrukcji, tekstów marketingowych i reklamowych, stron internetowych, w następujących językach:

  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim,
  • rosyjskim,
  • szwedzkim.

Doświadczeni tłumacze, stale dbający o swój rozwój zawodowy, ekspresowo i profesjonalnie przetłumaczą zlecony tekst. Zapewniamy pełną ochronę i poufność oraz sprawną i kompetentną obsługę.

***

Przykłady tłumaczeń

Autorami artykułów są: dr Jolanta Sala, dr Halina Tańska.

Streszczenie: Procesy integracji w gospodarce sieciowej

Gospodarka sieciowa (w kontekście podmiotów gospodarczych, a nie ich komputerów) rozwija się dynamicznie i dlatego autorki przyjrzały się poszukiwaniom wybranych autorytetów w zakresie zmiany paradygmatów i podejść w ekonomii. Wyeksponowały znaczenie skuteczności firmy-integratora przedsiębiorstwa sieciowego. Podjęły próbę zgłębienia istoty transformacji w gospodarce sieciowej w kontekście dyfuzji wiedzy i luki wiedzy oraz modelu form interakcji personalnych i doskonałej konkurencji w szczególności. Skuteczność transakcji, współpracy i konkurencji uwarunkowały od integracji i koordynacji. Próbę identyfikacji procesów integracyjnych podporządkowały zasadom zmian ukierunkowanym od strategii do celów, od struktury do procesów oraz od systemów do ludzi.

Summary: Integration processes in network economy

Network economy (related to companies as opposed to computers) develops dynamically, therefore the authoresses watched the search of chosen authorities as for the change of paradigms and approaches in economy. Authoresses displayed the meaning of company-integrator effectiveness in network company. They attempted to find the essence of transformation in network economy related to the gap and diffusion of knowledge and the model of forms of personal interactions and perfect competition particularly. The effectiveness of transactions, collaborations and competition are indispensible for integration and coordination. The attempt to recognize the integration processes are subordinate to the rules of changes, directed from strategies to aims, from structure to processes and from systems to people.

Zobacz więcej przykładowych tłumaczeń »