biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Aktualności
27.05.2016

Przygotowanie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz włączania społecznego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach.

 

Przygotowanie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej oraz włączania społecznego.

 

Termin:                 09-10 czerwca 2016 r. (16 godzin szkoleniowych)

Miejsce:                Olsztyn

Trener:                  Małgorzata Hołubiec

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 664-978-844 (Mariola Kulawczuk)

lub wysyłając wiadomość na adres: biuro@fabryka-kompetencji.com.pl

02.01.2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia

W 2016 r z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można pozyskać na 1 osobę kwotę ok. 12 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia, kursy, studia itp..

Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania,
małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.


W 2016 r. firmy mogą uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dofinansowanie na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Sfinansować w ten sposób można studia, szkolenia, warsztaty i wszelkiego typu kursy, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników.

Do pozyskania jest nawet 12 000 zł!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie:

Na 1 osobę w  2016 można otrzymać kwotę ok. 12 000 zł.

Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dla kogo:

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. Od 2016 roku KFS jest ogólnodostępny.

Nie mogą skorzystać z KFS osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Aby moc wnioskować o dotacje muszą zatrudnić co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Nie jest ważny wymiar etatu, nie musi zatem był pełny.

Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazał priorytety wydatkowania środków z KFS w 2016 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*

*dotyczy programu „Praca dla młodych”.

Jak uzyskać dofinansowanie:

Wystarczy złożyć wniosek do właściwego urzędu pracy. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z nami. Napiszemy dla Państwa wniosek, możemy także przeprowadzić szkolenie.

Jesteśmy gotowi dokonać analizy potrzeb szkoleniowych Państwa firmy i przygotować szkolenie dopasowane do rzeczywistych oczekiwań i kompetencji uczestników.

Szczegółowe informacje – Mariola Kulawczuk, zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 664978844, bądź mailowego biuro@fabryka-kompetencji.com.pl z wykorzystaniem formularza kontaktowego (prześlemy po otrzymaniu chęci udziału w szkoleniach i skorzystaniu z tej formy wsparcia).

Skontaktujemy się z Państwem i omówimy szczegóły projektu.

[…]

15.03.2015

Kurs języka migowego KSS1

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie języka migowego:

 •  pierwszy stopień KSS1- zajęcia od 11 kwietnia 2015 r.

Kurs odbywać się będzie w Olsztynie ul. Narutowicza 4 (siedziba OHP). Cena kursu 60 h wraz z egzaminem 800 zł/os.

W przypadku zgłoszenia min. 3 osób cena 750zł/os. Można płacić w ratach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2015 r. mailowo.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu.

tel. 664978844 (Mariola Kulawczuk)

biuro@fabryka-kompetencji.com.pl

 

 

 

09.02.2015

Kursy języka migowego

Fabryka Kompetencji organizuje kursy języka migowego:

 • N1, N2, N3 i N4 – kursy dla nauczycieli każdy po 105h.
 • KSS-1, KSS-2, KSS-3 – kursy dla pracowników służb społecznych każdy po 60h.
 • Kursy dla rodziców, logopedów  – możliwość zrobienia 2 stopni każdy po 60h.
 • Inne kursy języka migowego – programy i słownictwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i instytucji, zgodnie z profilem ich działalności np. banki, służba zdrowia, policja…

Kurs prowadzimy w PJM (Polskim Języku Migowym) oraz SJM (Systemie Językowo Migowym).

Dla grup zawodowych prowadzimy:

 • specjalistyczne kursy języka migowego (40 – 60 godz.) uwzględniające specyfikę zawodu (np. kelner, barman, recepcjonista, przedstawiciel handlowy, ratownik medyczny).
 • krótkie kursy (20 – 40  godzinne) dla firm, podczas których uczestnicy nabędą umiejętność przedstawienia się, podania podstawowych informacji np. gdzie mieszka, gdzie pracuje, oraz użycia zwrotów najczęściej występujących w kontaktach z klientami (wówczas przed realizacją kursu Zamawiający przygotowuje i dostarcza zestaw zwrotów, których mają nauczyć się kursanci).
 • kursy, warsztaty przypominające i utrwalające pojęcia języka migowego dla tych, którzy rzadko mają kontakt z osobami niesłyszącymi

Podczas kursu podstawowego (60 godzin) słuchacze:

 1. poznają problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej
 2. przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad translatoryki migowej
 3. nabywają praktycznych umiejętności w posługiwaniu się daktylografia (polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi).
 4. opanowują ok. 400 podstawowych znaków ideograficznych (pojęciowych) języka migowego (każdy stopień obejmuje ok. 400 znaków).
 5. odczytują i przekazują proste treści w zakresie poznanego słownictwa
 6. przygotowują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i innych materiałów w tym multimedialnych.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie.

Kursy mogą odbywać się na terenie kraju (wymagane jest w tej sytuacji zaplanowanie kursów z minimum miesięcznym wyprzedzeniem)

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy, trenerzy jak i tłumacze języka migowego z odpowiednimi kwalifikacjami oraz z kilkunastoletnim stażem pracy w środowisku osób niesłyszących, współautorzy programów i podręczników do nauki języka migowego.

Więcej informacji można uzyskać mailowo biuro@fabryka-kompetencji.com.pl lub telefonicznie 664978844.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Tagi: , ,
28.07.2014

Zapisy na kurs języka migowego

Fabryka Kompetencji ogłasza nabór na kursy języka migowego:

 • N1 (dla nauczycieli) – możliwość zrobienia 4 stopni każdy po 105h.
 • KSS (dla pracowników służb społecznych) – możliwość zrobienia 3 stopni każdy po 60h.
 • Dla rodziców, logopedów  – możliwość zrobienia 2 stopni każdy po 60h.
 • Inne – programy i słownictwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i instytucji, zgodnie z profilem ich działalności np. banki, służba zdrowia, policja.
 • Dla młodzieży, osób przyuczających się do zawodu barman, kelner, recepcjonista  z językiem migowym.

Kurs prowadzimy w dwóch systemach tj:

 • Polskim Systemie Migowym oraz,
 • Systemie Języka Migowego.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (do kwoty ok 730,34zł).

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy języka migowego, biegli tłumacze.

Zapisy przyjmujemy mailowo biuro@fabryka-kompetencji.com.pl lub telefonicznie 664978844.

Formularz zgłoszeniowy: Formularz.

Zajęcia rozpoczynamy już we wrześniu w Olsztynie!!!

08.07.2014

Kierunek Klient

Informujemy, że z dniem 07.07.2014 r., na mocy umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.01-28-289/13, popisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, prime mentor solutions&training Małgorzata Kamińska w partnerstwie z Fabryką Kompetencji Mariola Kulawczuk rozpoczęły realizację projektu szkoleniowego pt. KIERUNEK KIELNT.

Projekt KIERUNEK KLIENT jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.KIERUNEK KLIENT1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wsparciem szkoleniowym zostaną  objęte 4 Banki Spółdzielcze:

 • Bank Spółdzielczy w Iławie
 • Bank Spółdzielczy w Lubawie
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
 • Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Projekt zakłada szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą oraz szkolenia dla menedżerów w okresie: sierpień 2014 – kwiecień 2015.

Wykaz szkoleń w zakresie obsługi klienta i sprzedaży:

 1. Nowoczesne techniki sprzedaży bezpośredniej usług bankowych
 2. Sztuka wystąpień i prezentacji usług bankowych klientom indywidualnym i biznesowym
 3. Techniki negocjacji w sprzedaż produktów bankowych
 4. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 5. Telemarketing jako element prospectingu w sprzedaży usług bankowych

Wykaz szkoleń menedżerskich:

 1. Menedżer wymaga – jak stawiać cele w sprzedaży, delegować zadania i kontrolować pracę
 2. Jak budować skuteczny zespół sprzedażowy
 3. Menedżer wymaga – jak stawiać cele w sprzedaży, delegować zadania i kontrolować pracę
 4. Narzędzia motywowania pracowników sprzedaży do realizacji celów
 5. Zarządzanie terytorium handlowym
pobrane pobrane (2)

Biuro projektu:

Budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23

parter lok. 14

10-088 Olsztyn

tel. 664-97-88-44

 

Tagi:
04.02.2014

Kurs języka migowego

Fabryka Kompetencji ogłasza nabór na kursy języka migowego:

 • N1 (dla nauczycieli) – możliwość zrobienia 4 stopni każdy po 105h.
 • KSS (dla pracowników służb społecznych) – możliwość zrobienia 3 stopni każdy po 60h.
 • Dla rodziców, logopedów  – możliwość zrobienia 2 stopni każdy po 60h.
 • Inne – programy i słownictwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i instytucji, zgodnie z profilem ich działalności np. banki, służba zdrowia, policja.

Kurs prowadzimy w systemie weekendowym.

Istnieje możliwość starania się o dofinansowanie z PEFRON (do kwoty ok 730zł).

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy języka migowego, biegli tłumacze.

Zapisy przyjmujemy mailowo biuro@szkolenia.fabryka-kompetencji.com.pl lub telefonicznie 664978844.

31.01.2014

Coaching

Z przyjemnością informujemy, że pani Renata Wasylów w dniu 08.01.2014 uzyskała stopień coacha ACC (Associated Certified Coach) i tym samym jest jedną z 354 osób w Polsce (dane od prezes coachingu ICF w Polsce). […]

07.08.2013

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą ofertę szkoleniową, która została przygotowana w oparciu o potrzeby zgłaszane przez Klientów.

Zadbamy o to, aby byli Państwo zadowoleni z uczestniczenia w naszych szkoleniach i pomożemy we wdrożeniu nowych umiejętności.

W swoich działaniach na każdym etapie współpracy zawsze stawiamy na profesjonalizm, etykę w biznesie i dbamy o relacje międzyludzkie. Przekazywana przez nas wiedza opiera się na doświadczeniu zawodowym oraz na najnowszych strategiach marketingu, zarządzania czy rozwoju osobistego (m.in. St. Covey, B. Tracy, P. Kotler).

Pracujemy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, korporacjami, jednostkami samorządowymi, jak również wspieramy MŚP, ciągle pamiętając o indywidualnych potrzebach szkoleniowych każdego z naszych klientów. Przygotowując szkolenia zawsze dostosowujemy je do specyfiki i profilu działalności firmy. Daje nam to pewność, że przygotowany program i treść szkolenia są szyte na miarę potrzeb Klientów i oczekiwań uczestników szkoleń.

Wiedząc, że szkolenie to długotrwały proces, wspieramy uczestników również po zakończeniu zajęć dając możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerami.

Gwarantujemy wysokowykwalifikowaną kadrę trenerską i najwyższą jakość usług szkoleniowych. Zadbamy o to, żeby byli Państwo w pełni zadowoleni ze świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Mariola Kulawczuk
Fabryka Kompetencji

Załączony plik PDF:

FK OFERTA SZKOLENIOWA 2013_2014