biuro@fabryka-kompetencji.com.pl, tel. +48 664 978 844
enfrpl
Fabryka Kompetencji

PL - oferty

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia

W 2016 r z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można pozyskać na 1 osobę kwotę ok. 12 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia, kursy, studia itp..

Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania,
małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.


W 2016 r. firmy mogą uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dofinansowanie na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Sfinansować w ten sposób można studia, szkolenia, warsztaty i wszelkiego typu kursy, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników.

Do pozyskania jest nawet 12 000 zł!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie:

Na 1 osobę w  2016 można otrzymać kwotę ok. 12 000 zł.

Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dla kogo:

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. Od 2016 roku KFS jest ogólnodostępny.

Nie mogą skorzystać z KFS osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Aby moc wnioskować o dotacje muszą zatrudnić co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Nie jest ważny wymiar etatu, nie musi zatem był pełny.

Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazał priorytety wydatkowania środków z KFS w 2016 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*

*dotyczy programu „Praca dla młodych”.

Jak uzyskać dofinansowanie:

Wystarczy złożyć wniosek do właściwego urzędu pracy. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z nami. Napiszemy dla Państwa wniosek, możemy także przeprowadzić szkolenie.

Jesteśmy gotowi dokonać analizy potrzeb szkoleniowych Państwa firmy i przygotować szkolenie dopasowane do rzeczywistych oczekiwań i kompetencji uczestników.

Szczegółowe informacje – Mariola Kulawczuk, zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 664978844, bądź mailowego biuro@fabryka-kompetencji.com.pl z wykorzystaniem formularza kontaktowego (prześlemy po otrzymaniu chęci udziału w szkoleniach i skorzystaniu z tej formy wsparcia).

Skontaktujemy się z Państwem i omówimy szczegóły projektu.